смт. Губиниха. Губиниська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2  


Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


Готуємося до ДПА

Графік проведення державної підсумкової атестації 2018 року

 
4 класи                                  з української мови та читання (мови навчання),   математики
 
9 класи                                  з української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови 
 
11 класи                               з української мови, профільного предмета, предмета за вибором учнів
 
 
 
Державна підсумкова атестація у початковій школі У 4-х класах державна підсумкова атестація проводиться з 11 по 18 травня із української мови та читання (мови навчання), математики. Державна підсумкова атестація з української мови(мова навчання) проводиться з метою перевірити мовленнєві уміння учнів будувати речення, зв’язні тексти, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів, практично застосовувати мовні знання з фонетики, лексики, граматики, орфографії відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів із зазначеного предмета. Державна підсумкова атестація з читання (мова навчання) спрямована на перевірку розуміння учнями змісту прочитаного тексту; обізнаності з колом дитячого читання, доступного цьому вікові; володіння літературознавчими поняттями на елементарному рівні; умінь узагальнювати зміст прочитаного (розкривати головну думку); практичних умінь роботи над текстами різних жанрів (казкою, оповіданням, віршем, байкою, легендою); умінь виконувати творчі завдання на основі прочитаного, висловлювати власну думку з приводу прочитаного. Державна підсумкова атестація з української мови та читання українською мовою у загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання мають такі ж завдання. Завдання до Державної підсумкової атестації з читання українською мовою та з читання (мова навчання) у загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням польською, молдовською, кримськотатарською, угорською, болгарською, румунською мовами можуть укладати методичні об’єднання вчителів початкових класів за такою ж структурою відповідно до програмових вимог. Державна підсумкова атестація з математики проводиться з метою перевірки вміння використовувати здобуті знання при розв’язуванні задач різного рівня складності. Зміст завдань для державної підсумкової атестації сформовано відповідно до вимог, викладених у Програмах для 1–4 класів середньої загальноосвітньої школи (К.: Початкова школа, 2006). Державна підсумкова атестація проводиться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка та п’ятниці. На проведення атестації з кожного предмета відводиться 1 академічна година. Завдання державної підсумкової атестації виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, беруть участь у спортивних змаганнях, переїздах в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть брати участь у їх виконанні. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються цим учням за результатами семестрового оцінювання. Додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться. З навчальних предметів, які підлягають державній підсумковій атестації, при виставленні річної оцінки враховуються її результати
 Державна підсумкова атестація в основній школі
 У 9-х класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 15 травня по 30 травня.
Атестація в основній школі проводиться з п'яти предметів: української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу.
У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено.
З усіх обов’язкових предметів атестація проводиться письмово за збірниками, рекомендованими МОН. У разі проведення атестації за вибором, форму проведення атестації (усно чи письмово) обирають учні.
Державна підсумкова атестація, що проводиться у письмовій формі, розпочинається о 9.00, а в усній формі - для першої групи - о 9.00, для другої групи - о 14.00. Інший час початку проведення державної підсумкової атестації має бути погоджений навчальними закладами з відповідними органами управління освітою.
Державна підсумкова атестація з української мови проводиться в письмовій формі (диктант) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки в день її складання. Перевірці під час державної підсумкової атестації підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам’ятовування; уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; уміння належним чином оформлювати роботу.
Текст диктанту визначатиметься за посібником, рекомендованим Міністерством освіти і науки.
На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу слід вести від початку читання вчителем тексту. Використання учнями допоміжних джерел (словники, довідники, підручники тощо) під час проведення державної підсумкової атестації не допускається.
У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин за рішенням Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій може проводитися державна підсумкова атестація з мови навчання у формі диктанту. Тексти диктантів визначаються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з посібників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки.
На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу необхідно вести від початку читання учителем тексту.
Державна підсумкова атестація з математики у 9-х класах проводиться у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії. За результатами учням виставляється одна оцінка - з математики.
Варіанти завдань для проведення атестації визначається Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Державна підсумкова атестація з географії проводиться за результатами вивчення шкільного курсу "Географія України" (8–9 клас). Атестація передбачає визначення рівня знань дев’ятикласниками географічних закономірностей, розуміння взаємозв’язків між компонентами природних комплексів, взаємодії природи і господарської діяльності людини, життя людей, їх традицій, звичаїв, ведення господарства тощо.
Державна підсумкова атестація з географії проводиться письмово за збірником завдань.
На виконання завдання атестації відводиться до 1,5 астрономічні години. Відлік часу розпочинатиметься після написання вчителем завдання на дошці.
Вчитель самостійно добирає варіанти тестових завдань (це залежить від рівня підготовки учнів, від їх самостійності, зібраності), може змінювати чи замінювати деякі завдання. Вчитель самостійно приймає рішення щодо кількості варіантів, які будуть використовуватися в одному класі, ураховуючи, що кожен(на) окремий(ма) учень(ця) повинен(на) виконати один варіант тестів, скориставшись матеріалами збірника.
Користуватися текстами, підручниками, іншими посібниками (довідниками) під час виконання письмової форми державної підсумкової атестації не дозволяється.
Державна підсумкова атестація з біології проводиться в письмовій формі за завданнями з навчального посібника, визначеного Міністерством освіти і науки.
Кількість варіантів завдань у кожному класі визначається вчителем.

Державна підсумкова атестація з іноземної мови, у 9 класі проводитиметься за білетами, що містять завдання трьох видів: читання тексту та виконання післятекстового завдання; письмова робота; бесіда за пропонованими ситуаціями.
Форма іспиту враховує міжнародний досвід у вивченні та викладанні іноземних мов і дає змогу об’єктивно виявити рівень мовленнєвих компетенцій: лінгвістичної; соціолінгвістичної; прагматичної; діяльнісної (стратегічної).
Державна підсумкова атестація з предмета "Правознавство. Практичний курс" проводиться за білетами в усній формі. Їх змістом передбачено знання норм права, що стосуються малолітніх і неповнолітніх осіб. Відповідно завдання білетів державної підсумкової атестації побудовані на нерозривній єдності нових для учнів юридичних знань, соціального досвіду учнів, практичних дій щодо вирішення конкретних життєвих проблем. Білети містять по два запитання. Перше - має теоретичний характер і вимагає демонстрації розуміння понять і термінів та вміння оперувати ними. Друге завдання кожного білета має практичний характер: юридичні задачі та правові ситуації, що потребують від учнів вміння оперувати однією-двома одиницями змісту, і побудовані на нормах права, що стосуються малолітніх і неповнолітніх осіб.
Державна підсумкова атестація з історії України проводитиметься як в усній, так і в письмовій формі.
В усній формі - за білетами, котрі містять по два запитання. Завдання охоплюють період з найдавніших часів і до другої половини ХІХ століття включно. Тобто, готуючись до державної підсумкової атестації, учні мають повторити матеріал, котрий вивчався, починаючи з 6 класу.
У письмовій формі атестація буде проводитись за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки України.
Державна підсумкова атестація із всесвітньої історії проводитиметься в усній формі. У білетах зі всесвітньої історії звертається увага на особливості розвитку світової цивілізації наприкінці ХVІІІ - на початку ХХ ст. Під час відповідей учні мають показати уміння аналізувати економічні, соціальні і культурні наслідки промислового перевороту; давати характеристику змін у господарюванні, політичному житті, утвердженні парламентаризму, технічного прогресу.
Особливу увагу варто акцентувати на вміннях учнів визначати основні напрямки політичної еволюції провідних держав, розвитку духовного життя, зміни в побуті людей та їх мисленні.
Державна підсумкова атестація з інтегрованих курсів Література (рідна та світова) проводитиметься в усній формі за білетами або письмово за збірниками завдань.
Завдання для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою розробляються Міністерством освіти і науки.